Enhetlighet är viktigt och de flesta berättelser hålls samman kring ett tema.
Temat är den grundläggande sanning du skriver om, den idé du leker med eller den åsikt du försöker hävda.
De konflikter dina personer hamnar i och de svårigheter de möter är återspeglingar av detta tema.

Även om du kanske inte alltid vet temat i förväg så kommer det att visa sig under skrivandets gång.
Det är givetvis en fördel om du vet temat redan när du börjar skriva för det gör att du kan planera bihandlingar i överensstämmelse med det eftersom temat bör återspeglas i hela berättelsen.

För att det ska bli en roman behöver du även ha med bihandlingar.
Det är personerna i din roman som avgör vilka bihandlingar som är möjliga och logiska.
Oftast uppkommer bihandlingarna ur romanens tema och genom de samband som finns mellan personerna.
Du hittar samband och likheter mellan personerna som återspeglar olika delar av grundämnet i berättelsen.
Tänk på att även i bihandlingarna skall det finnas konflikter som utmynnar i en upplösning
samt att alla historier, huvudhistorien likväl som bihandlingarna, skall ha ett logiskt avslut.

När temat inte är direkt uttalat kan bihandlingarnas överensstämmelse med temat göra att läsaren blir medveten om det.
Knepet är att skapa bihandlingar som belyser samma tema men genom annorlunda situationer.

Förutom att bygga upp en berättelse kring ett tema måste författaren även försäkra sig om att andra enheter hänger ihop.
Alla scener måste analyseras för att se att handlingen eller bihandlingen förs framåt.
Sedan studeras varje stycke i varje scen för att se så scenen drivs framåt
Slutligen vägs varje mening i varje stycke…ja, du förstår!

När allt fungerar har du en enhet. Och en historia.

tema  bihandling  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare